Nawigacja

Regulamin RAS

Regulamin RAS

REGULAMIN REMBERTOWSKIEJ AKADEMII SENIORA

 

Postanowienia ogólne.

 

§1

W celu poprawy jakości życia oraz utrzymania indywidualnego dobrostanu psychofizycznego seniorów

powołuje się Rembertowską Akademię Seniora, zwaną dalej w skrócie RAS.

 

§2

1. Program pod nazwą „Rembertowska Akademia Seniora” należy do zadań własnych gminy z zakresu

pomocy społecznej w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

2. Rembertowska Akademia Seniora jest lokalnym programem aktywizacji seniorów o charakterze

edukacyjno – kulturalnym.

3. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

(OPS).

 

Cele i metody działania Rembertowskiej Akademii Seniora.

 

§3

Główne cele Rembertowskiej Akademii Seniora:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji społecznej seniorów poprzez wszechstronną

aktywizację.

2. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego

i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej.

3. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu

profilaktyki gerontologicznej.

4. Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych poprzez pozyskanie partnerów

w realizacji projektu oraz upowszechnienie idei RAS w środowisku lokalnym.

 

§4

Rembertowska Akademia Seniora realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Prowadzenie wykładów o różnorodnej tematyce;

2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych (m. in. kursy komputerowe, nauka języków obcych, zajęcia

malarskie i plastyczno – artystyczne, kółko fotograficzne, chór i in. – w zależności od potrzeb słuchaczy

i możliwości finansowych, lokalowych i in.);

3. Organizowanie wyjść i spotkań o charakterze kulturalno – oświatowym;

4. Organizowanie uroczystości okolicznościowych;

5. Pomoc w organizowaniu imprez turystyczno – krajoznawczych;

6. Współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób

starszych;

7. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym na rzecz seniorów.

 

§5

1. Wykłady oraz zajęcia fakultatywne, nieodpłatne dla słuchaczy RAS, finansowane są z budżetu

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Rozdział 85295.

2. Pozostała działalność RAS jest finansowana ze środków pozabudżetowych lub ze środków własnych

słuchaczy RAS.

 

Słuchacze RAS – prawa i obowiązki. Wolni słuchacze RAS.

 

§6

1. Słuchaczami Rembertowskiej Akademii Seniora mogą być osoby posiadające status emeryta lub

osoby będące w wieku emerytalnym (kobiety od 55 roku życia, mężczyźni od 60 roku życia), zamieszkujące

na terenie m. st. Warszawy, w szczególności na terenie Dzielnicy Rembertów.

2. Słuchacze otrzymują indeks RAS na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji emeryta.

3. Wolnymi słuchaczami mogą zostać wszystkie osoby zainteresowane.

 

§7

1. Słuchacze Rembertowskiej Akademii Seniora mają prawo do:

- aktywnego udziału we wszystkich formach działalności RAS;

- brania udziału w pracach Rady RAS i wnioskowania w sprawach dotyczących celów i metod

działania;

- czynnego uczestnictwa w wyborach do Rady RAS, o ile spełniają warunki określone w §25

ust. 1 Regulaminu;

- korzystania z dostępnej bazy lokalowej w Dzielnicy;

- posiadania indeksu RAS.

2. Słuchacze Rembertowskiej Akademii Seniora zobowiązani są do:

- aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz realizacji celów RAS;

- systematycznego uczestnictwa w wybranych zajęciach fakultatywnych z zastrzeżeniem, że

trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie słuchacza RAS z listy tych zajęć;

- przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego z poszanowaniem godności

oraz prywatności drugiego człowieka;

- przestrzegania Regulaminu RAS.

 

§8

1. Wolni słuchacze RAS mają prawo do korzystania z wykładów, które mają charakter otwarty.

2. Wolni słuchacze RAS mają prawo do korzystania z płatnych inicjatyw w przypadku, gdy nie narusza

to prawa do uczestnictwa w tych inicjatywach słuchaczy RAS.

3. Wolni słuchacze nie posiadają indeksu RAS.

 

Ustanie członkostwa w Rembertowskiej Akademii Seniora.

 

§9

Ustanie członkostwa w Rembertowskiej Akademii Seniora następuje przez skreślenie z listy słuchaczy

RAS.

 

§10

1. Skreślenie z listy słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora następuje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji słuchacza z członkostwa;

b) śmierci słuchacza.

2. Skreślenie z listy słuchaczy Rembertowskiej Akademii Seniora następuje także w przypadku:

a) działania na szkodę RAS;

b) nie przestrzegania norm współżycia społecznego;

c) rażącego naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu.

3. Z wnioskiem o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy RAS w zakresie, o którym mowa w ust. 2,

może wystąpić każdy z jej słuchaczy.

4. Wniosek w formie pisemnej składa się do Przewodniczącego Rady RAS za pośrednictwem sekretariatu

RAS. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest skuteczne powiadomienie słuchacza, którego wniosek dotyczy,

o terminie posiedzenia Rady RAS, na którym wniosek będzie rozpatrywany.

6. Skreślenie z listy słuchaczy RAS następuje na mocy decyzji podjętej przez członków Rady RAS

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej siedmiu członków

Rady RAS.

7. Decyzja o skreśleniu z listy słuchaczy RAS podlega zaprotokołowaniu.

 

§11

1. Od decyzji Rady RAS o skreśleniu z listy słuchaczy RAS, słuchaczowi przysługuje prawo odwołania

się do Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w terminie do 21 dni po jej podjęciu.

2. Odwołanie może być wniesione w formie ustnej lub pisemnej.

3. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

 

 

§12

Decyzja o przyjęciu do grona słuchaczy RAS oraz skreśleniu z listy słuchaczy RAS nie jest decyzją

administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

Plan i organizacja zajęć.

§13

1. Organizacją roku akademickiego RAS zajmuje się Koordynator RAS.

2. Koordynator RAS jest wyznaczany przez Dyrektora OPS.

3. Do zadań Koordynatora RAS należy w szczególności:

- zapewnienie właściwej realizacji zadań;

- współpraca z Radą RAS;

- współpraca z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami

w realizowaniu zadań na rzecz słuchaczy RAS;

- przygotowanie projektu rocznego programu RAS;

- organizacja wykładów, zajęć fakultatywnych, wyjść i spotkań o charakterze kulturalno – oświatowym,

uroczystości okolicznościowych oraz innych inicjatyw na rzecz słuchaczy RAS – w zależności

od potrzeb słuchaczy i możliwości finansowych OPS;

- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem RAS;

- przygotowanie i przedstawienie Radzie RAS sprawozdania z rocznej działalności na ostatnim

spotkaniu przed przerwą wakacyjną;

- prowadzenie spotkań organizacyjnych ze słuchaczami RAS;

- zwoływanie, organizacja oraz prowadzenie spotkań Rady RAS;

- pełnienie roli rzecznika RAS, tj. reprezentacja i promocja programu.

 

§14

1. Rok akademicki RAS trwa od października do czerwca następnego roku kalendarzowego.

2. Rok akademicki RAS podzielony jest na dwa semestry.

3. Projekt półrocznego programu RAS przygotowuje Koordynator RAS i po zaakceptowaniu przez

Komisję Programową podaje do wiadomości słuchaczy poprzez Internet, wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Rembertów i Ośrodku Pomocy Społecznej, a także przekazanie

słuchaczom w formie papierowej.

4. Program RAS akceptowany jest przez Komisję Programową przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Rada Rembertowskiej Akademii Seniora.

§15

1. W celu zapewnienia wpływu seniorów na sprawy dotyczące całej społeczności, powołuje się Radę

Rembertowskiej Akademii Seniora, składającą się z 13 członków.

2. Kadencja Rady RAS trwa 2 lata.

3. Rada RAS jest organem opiniodawczym oraz doradczym Dyrektora OPS.

4. Głównym celem Rady RAS jest służenie społeczności Rembertowskiej Akademii Seniora poprzez

reprezentowanie jej interesów przed Dyrektorem OPS.

5. Na czele Rady RAS stoi Przewodniczący, sprawujący jednocześnie funkcję Przewodniczącego

Samorządu RAS.

6. Każdy słuchacz RAS posiadający indeks ma prawo do udziału w spotkaniach Rady RAS.

 

§16

Do zadań Rady RAS należy w szczególności:

1. Podejmowanie działań służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób starszych;

2. Wspieranie wszystkich form aktywności seniorów ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki

psychofizycznej i promocji zdrowego trybu życia;

3. Wspieranie różnorodnych form edukacji seniorów;

4. Dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;

5. Budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych.

 

§17

Rada RAS realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1. Uczestnictwo w programach służących rozwojowi i działalności na rzecz seniorów;

2. Współpracę z Dyrektorem OPS przy rozstrzyganiu o istotnych sprawach seniorów;

3. Czynne uczestnictwo z spotkaniach Rady RAS;

4. Współdziałanie z władzami lokalnymi w celu ustalania spraw priorytetowych dla środowiska seniorów

oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów;

5. Utrzymywanie stałego kontaktu ze słuchaczami RAS poprzez udział w spotkaniach organizacyjnych;

6. Podejmowanie decyzji w sprawie złożonych skarg, wniosków oraz sugestii dotyczących funkcjonowania

RAS. Decyzje są podejmowane przez członków Rady RAS w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej siedmiu członków Rady RAS.

 

§18

W skład Rady RAS wchodzi:

1. Samorząd RAS, składający się z 3 osób będących słuchaczami RAS, wybranych w walnych wyborach;

2. Komisja Programowa, składająca się z 7 osób:

- 3 słuchaczy RAS wybranych w walnych wyborach,

- 1 przedstawiciela Rady Dzielnicy Rembertów, wskazanego przez Przewodniczącego Rady

Dzielnicy,

- 1 przedstawiciela Urzędu Dzielnicy, wskazanego przez Burmistrza Dzielnicy,

- 1 przedstawiciela instytucji kultury, wskazanego przez Burmistrza Dzielnicy,

- 1 przedstawiciela OPS, wskazanego przez Dyrektora OPS.

3. Komisja Finansowa, składająca się z 3 osób będących słuchaczami RAS, wybranych w walnych

wyborach.

 

§19

Do zadań Samorządu RAS należy w szczególności:

1. Stała współpraca z Koordynatorem RAS, Komisją Programową i Finansową RAS;

2. Reprezentowanie interesów słuchaczy RAS przed Dyrektorem OPS;

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania Rady RAS.

4. Wnioskowanie do Koordynatora RAS o zwołanie spotkania Rady RAS.

 

§20

Do zadań Komisji Programowej RAS należy w szczególności:

1. Stała współpraca z Koordynatorem RAS, Samorządem RAS i Komisją Finansową;

2. Przygotowywanie i rozpowszechnianie ankiet dla słuchaczy RAS celem poznania opinii i propozycji

słuchaczy dotyczących działalności RAS;

3. Analiza potrzeb słuchaczy RAS na podstawie zebranych z ankiet informacji oraz przedstawienie

ich Koordynatorowi RAS;

4. Opiniowanie i akceptacja projektów półrocznych programów RAS.

 

§21

Do zadań Komisji Finansowej RAS należy w szczególności:

1. Stała współpraca z Koordynatorem RAS, Samorządem RAS i Komisją Programową;

2. Organizacja zbiórek składek pieniężnych na inicjatywy finansowane ze środków własnych słuchaczy

RAS.

3. Pomoc w organizacji działań podejmowanych na rzecz słuchaczy RAS.

 

§22

Udział w pracach Rady Rembertowskiej Akademii Seniora jest bezpłatny.

 

Wybory do Rady Rembertowskiej Akademii Seniora.

§23

Wybory do Rady RAS odbywają się co dwa lata, począwszy od roku 2011, na początku nowego roku

akademickiego.

 

 

§24

1. W celu powołania nowej Rady RAS, Koordynator RAS zwołuje walne zebranie wyborcze słuchaczy.

2. O terminie zebrania wyborczego słuchacze RAS informowani są na spotkaniach organizacyjnych,

poprzez Internet oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy

Rembertów i Ośrodku Pomocy Społecznej na co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi wyborami.

3. Za prawidłowy przebieg wyborów odpowiedzialny jest Koordynator RAS.

4. Wybory uznaje się za skuteczne przy obecności ponad połowy liczby aktywnych słuchaczy RAS.

 

§25

1. Aktywnym słuchaczem RAS jest osoba, która posiada ponad 50% frekwencję na wykładach lub

na zajęciach fakultatywnych lub innych inicjatywach organizowanych w ramach programu RAS

w bieżącym roku akademickim.

2. Obecność aktywnych słuchaczy RAS ustala się na podstawie przygotowanej przez Koordynatora

RAS listy obecności osób uprawnionych do głosowania, opracowanej zgodnie z dokumentacją potwierdzającą

udział słuchaczy w poszczególnych zajęciach.

3. Lista jest podpisywana przez słuchaczy przed rozpoczęciem walnego zebrania wyborczego i na

jej podstawie Koordynator RAS podejmuje decyzję o możliwości przeprowadzenia wyborów,

zgodnie z § 24 ust. 4 Regulaminu.

4. Przy podpisywaniu listy obecności osoby uprawnione do głosowania otrzymują karty wyborcze.

 

§26

1. Po stwierdzeniu przez Koordynatora RAS kworum, słuchacze proponują 3 osoby do Komisji Skrutacyjnej.

2. Słuchacze mogą zgłaszać również swoje własne kandydatury.

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami w wyborach do Rady RAS.

 

§27

Kandydatem do Rady RAS może zostać każdy słuchacz RAS, o ile wyrazi na to zgodę.

 

§28

Wyboru członków Rady RAS dokonuje się w trzech turach:

1. Wybór Samorządu RAS w składzie: Przewodniczący (pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego

Rady RAS) oraz dwóch zastępców;

2. Wybór Komisji Programowej;

3. Wybór Komisji Finansowej.

 

§29

Przebieg wyborów do Samorządu RAS:

1. Koordynator RAS zapisuje w widocznym miejscu (np. na tablicy) imiona i nazwiska kandydatów

do Samorządu RAS, zgłoszonych przez zebranych słuchaczy, po otrzymaniu zgody kandydata.

Słuchacze mogą zgłaszać również swoje własne kandydatury.

2. Przed głosowaniem każdy z kandydatów przedstawia się zebranym, dokonuje krótkiej prezentacji.

3. Głosowanie jest tajne. Każdy słuchacz wybiera jednego kandydata poprzez zapisanie na karcie

wyborczej jego imienia i nazwiska.

4. Komisja skrutacyjna zbiera i podlicza głosy i podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

5. Osoba z najwyższą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Samorządu RAS.

6. Funkcję Wiceprzewodniczącego powierza się dwóm następnym osobom w kolejności liczby uzyskanych

głosów.

7. Wybrani członkowie Samorządu RAS muszą złożyć ustne oświadczenie o przyjęciu funkcji.

 

§30

Przebieg wyborów do Komisji Programowej RAS:

1. Koordynator RAS zapisuje w widocznym miejscu (np. na tablicy) imiona i nazwiska kandydatów

do Komisji Programowej RAS, zgłoszonych przez zebranych słuchaczy, po otrzymaniu zgody

kandydata. Słuchacze mogą zgłaszać również swoje własne kandydatury.

2. Przed głosowaniem każdy z kandydatów przedstawia się zebranym, dokonuje krótkiej prezentacji.

3. Głosowanie jest tajne. Każdy słuchacz wybiera jednego kandydata poprzez zapisanie na karcie

wyborczej jego imienia i nazwiska.

4. Komisja skrutacyjna zbiera i podlicza głosy i podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

5. Trzy osoby z najwyższą liczbą głosów zostają członkami Komisji Programowej RAS.

6. Wybrani członkowie Komisji Programowej RAS muszą złożyć ustne oświadczenie o przyjęciu

funkcji.

 

§31

Przebieg wyborów do Komisji Finansowej RAS:

1. Koordynator RAS zapisuje w widocznym miejscu (np. na tablicy) imiona i nazwiska kandydatów

do Komisji Finansowej RAS, zgłoszonych przez zebranych słuchaczy, po otrzymaniu zgody kandydata.

Słuchacze mogą zgłaszać również swoje własne kandydatury.

2. Przed głosowaniem każdy z kandydatów przedstawia się zebranym, dokonuje krótkiej prezentacji.

3. Głosowanie jest tajne. Każdy słuchacz wybiera jednego kandydata poprzez zapisanie na karcie

wyborczej jego imienia i nazwiska.

4. Komisja skrutacyjna zbiera i podlicza głosy i podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

5. Trzy osoby z najwyższą liczbą głosów zostają członkami Komisji Finansowej RAS.

6. Wybrani członkowie Komisji Finansowej RAS muszą złożyć ustne oświadczenie o przyjęciu funkcji.

 

§32

Komisja Skrutacyjna składa protokół z przebiegu wyborów Koordynatorowi RAS.

 

Postanowienia końcowe.

§33

1. RAS ma prawo używać logo, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. RAS ma prawo używać stempla z logo.

3. RAS ma prawo do wydawania indeksów Słuchacza RAS.

4. RAS ma prawo prowadzić kampanię informacyjną i propagującą swoją działalność.

 

§34

1. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mogą być sprzeczne z zapisami ustawy o pomocy społecznej

oraz założeniami Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

na lata 2009 – 2020, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XLVI/1427/2008 Rady Miasta

Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r.

2. Dyrektor OPS składa projekt Regulaminu RAS do wiadomości Zarządu Dzielnicy Rembertów

m. st. Warszawy.

3. Przyjęcie Regulaminu RAS następuje w drodze zarządzenia Dyrektora OPS.

4. Zmiana oraz uchylenie Regulaminu następuje w trybie jego przyjęcia.

5. Rozwiązanie bądź zawieszenie Rembertowskiej Akademii Seniora jest możliwe w przypadku nie

uchwalenia przez Radę m. st. Warszawy budżetu na działalność RAS lub z innych ważnych uzasadnionych

przyczyn społecznych.

 

Logo Rembertowskiej Akademii Seniora

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • REMBERTOWSKA AKADEMIA SENIORA
  RAS - al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 Warszawa 04-401
 • Sekretariat RAS - Instruktor kulturalno-oświatowy Joanna Sosińska

  Klub RAS czynny:
  Wtorek : 10.30 - 14.00 €“ malarstwo
  Czwartek: 14.00 - 16.00 -€“ spotkanie przy kawie i herbacie

  Dyżury w sekretariacie RAS -€“ pokój 209, Urząd Dzielnicy Rembertów:
  Poniedziałek: 15.00 -€“ 16.00 -€“ dyżur w sali wykładowej (nr 012, poziom -1)
  Czwartek: 15.00 -€“ 16.00
  Piątek : 12.00 -€“ 14.00
  INFORMACJE:
  * W Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 14.00, tel. 22 611 93 80 wew. 12 lub 531 889 220
  * W Klubie RAS przy al. gen. A. Chruściela 28, pokój 209:
  w czwartki w godzinach 15.00 - 16.00 , w piątki 12.00 -€“ 14.00 lub pod nr telefonu: 531 889 220
  strona Internetowa RAS:
  www.ras.edu.pl
  www.naszrembertow.waw.pl, www.rembertow.waw.pl

Galeria zdjęć