Nawigacja

Regulamin RAS

Historia

REMBERTOWSKA AKADEMIA SENIORA

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI

AUTOR  PROGRAMU

Mgr Małgorzata Szeląg

 

 

Przewodnicząca

 Komisji Integracji Europejskiej

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 

Mgr  Beata Humięcka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

i Zdrowia

 

Dzielnicowy Koordynator RAS

MISJA 

  

 

   Rembertowska Akademia Seniora daje możliwość pielęgnowania, realizowania                         i rozwijania  zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania.

CELE GŁÓWNE

             Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów.

             Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej.

             Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych.

             Integracja środowiska osób starszych.

 

ZADANIA

        ZADANIA

Cel 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, został osiągnięty poprzez:

      udział seniorów w wykładach i seminariach;

      organizowanie wyjazdów studyjnych;

      organizację zespołów samokształceniowych.

Cel 2: Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, został osiągnięty poprzez:

        poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych                              i biologiczno- medycznych;

        kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.

        Cel 3: Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, został osiągnięty poprzez:

        pozyskanie partnerów w realizacji projektu RAS;

        upowszechnianie idei RAS w środowisku lokalnym.

Cel 4: Integracja środowiska osób starszych, został osiągnięty poprzez:

        podejmowanie inicjatyw programowych;

         powołanie Samorządu Słuchaczy;

        współdziałanie w zespołach samokształceniowych;

        inicjowanie grup samopomocowych;

        współpracę z organizacjami kombatanckimi

ZASADY: udział w wykładach, warsztatach jest bezpłatny; koszty wycieczek ,wyjścia do kina,teatru pokrywają uczestnicy.

ADRESACI

 

      Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, charakteryzujące się wycofaniem z czynnego życia zawodowego.

           Senior – najstarszy wiekiem członek rodziny; najstarszy wiekiem lub latami pracy członek zespołu czy społeczności.

REALIZATORZY

             Akademia Obrony Narodowej

             Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

             Uniwersytet Warszawski

             Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

             Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

             Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

             Centrum Informacji Europejskiej

             Nauczyciele

             Lekarze

             Ludzie kultury

PARTNERZY

             Biuro Polityki Społecznej

             Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

             Radni m.st.Warszawy

             Urząd Marszałkowski

             Biuro Polityki Zdrowotnej

             Biuro Integracji Europejskiej

             Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy

             Akademia Obrony Narodowej

             Rady Osiedli

             Ośrodek Pomocy Społecznej

             Organizacje pozarządowe

 

SAMORZĄD
REMBERTOWSKIEJ AKADEMII SENIORA

       BOGUMIŁ BORATYN – starosta    

       DANUTA SPICKA                                                

       LONGINUS KAWKA

       RADA PROGRAMOWA

       BARBARA JUDYCKA

       DANUTA KAŁUŻYŃSKA

       WIESŁAW ŻYCZYŃSKI

       DANUTA ZAWADZKA

       MAŁGORZATA SZELĄG

       LESZEK KORNELUK

       JAKUB MELAK

       BEATA HUMIĘCKA

       ALINA ŚLIWOWSKA

 

      ZESPÓŁ FINANSOWY

      JANINA MIELCARZ

      JADWIGA JEZIERSKA

      ELŻBIETA SZYDŁOWSKA

 

      ZESPÓŁ D.S.TURYSTYKI

      MIROSŁAWA ŚLIWKA

      KRZYSZTOF WASILEWSKI

      IRENEUSZ MIERNICKI

HISTORIA

 

 

      I  SEMESTR:15.04-30.06.2007 R.

      II SEMESTR:15.09-15.12.2007 R.

      III SEMESTR:15.01-30.06.2008 R.

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

CHÓR  - piątek godz.10 - 12

Sala Kolumnowa Urzędu Dzielnicy Rembertów

 

MALARSTWO – poniedziałek godz. 9 – 12

Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10

 

BRYDŻ – środa godz.

Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8

 

STATYSTYKA

      42 WYKŁADY

      ZORGANIZOWANO 6 WYCIECZEK

      BYŁO 1 WYJŚCIE DO KINA

      OBEJRZANO 4 SPEKTAKLE TEATRALNE

      BYŁO 1 WYJŚCIE DO MUZEUM

      SPOTKANIE OPŁATKOWE

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • REMBERTOWSKA AKADEMIA SENIORA
  RAS - al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 Warszawa 04-401
 • Sekretariat RAS - Instruktor kulturalno-oświatowy Joanna Sosińska

  Klub RAS czynny:
  Wtorek : 10.30 - 14.00 €“ malarstwo
  Czwartek: 14.00 - 16.00 -€“ spotkanie przy kawie i herbacie

  Dyżury w sekretariacie RAS -€“ pokój 209, Urząd Dzielnicy Rembertów:
  Poniedziałek: 15.00 -€“ 16.00 -€“ dyżur w sali wykładowej (nr 012, poziom -1)
  Czwartek: 15.00 -€“ 16.00
  Piątek : 12.00 -€“ 14.00
  INFORMACJE:
  * W Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 14.00, tel. 22 611 93 80 wew. 12 lub 531 889 220
  * W Klubie RAS przy al. gen. A. Chruściela 28, pokój 209:
  w czwartki w godzinach 15.00 - 16.00 , w piątki 12.00 -€“ 14.00 lub pod nr telefonu: 531 889 220
  strona Internetowa RAS:
  www.ras.edu.pl
  www.naszrembertow.waw.pl, www.rembertow.waw.pl

Galeria zdjęć